REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 2.         Regulamin określa w szczególności:

a)    Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego

c)    Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

 1.         Sklep internetowy abckobiety działający pod adresem www.abckobiety.com prowadzony jest przez Konrada Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stec Konrad,Radawiec Duży 320a , 21-030 Motycz , NIP 9462309357, Numer REGON 060429647.
 2.         Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a)      poczty elektronicznej: sklep@abckobiety.com

b)      telefonicznie: 535-533-532

c)      pisemnie na adres: Stec Konrad, Radawiec Duży 320a , 21-030 Motycz

 

§2

Definicje

 

 1.     Sklep - prowadzony przezKonrada Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stec Konrad, NIP 9462309357, Numer REGON 060429647 sklep internetowy działający pod adresem: www.abckobiety.com.pl, przy użyciu którego następuje sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu;

2.    Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3.    Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

4.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;

5.    Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6.    Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

7.    Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

8.  Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

9. Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) - płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia.


§3

Składanie i realizacja zamówień

 

1.    Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.abckobiety.com

 1.     Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę www.abckobiety.com. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

3.    Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.abckobiety.com jest nieodpłatne.

 1.     Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 2.     Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej.
 3.     Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 4.     Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 5.     W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

9.    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle dostępne zamówione przez Klienta produkty.

 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep  dokona anulowania zamówienia. Klient otrzyma informacje o braku możliwości zrealizowania całego zamówienia.
 2. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.
 3. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§4

Ceny produktów

 

 1.     Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie www.abckobiety.com:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają kosztów dostawy.

 1.     Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2.     Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

§5

Czas realizacji zamówienia

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji
  do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do wysyłki.

§6

Płatność za zamówienie

 

 1. Płatność za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski odbywa się z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep  - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
 3. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.

§7

Reklamacje dotyczące towarów

 

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@abckobiety.com.

       Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni od daty otrzymania zgłoszenia, a gdyby to nie      było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 2. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

§8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.  Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stec Konrad Radawiec Duży 320a 21-030 Motycz , mailowo pod adres sklep@abckobiety.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§9

Odstąpienie od umowy

 

 1.     Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2.     Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy sklep@abckobiety.com.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3.     Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres sklepu : Stec Konrad Radawiec Duży 320a 21-030 Motycz .
 4.     Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy.
 5.     Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6.     Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

            a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

            b)w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

            c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§10

Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Konrada Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stec Konrad, NIP 9462309357, Numer REGON 060429647, Radawiec Duży 320A, 21-030 Motycz.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Konradem Stecem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stec Konrad, NIP 9462309357, Numer REGON 060429647, Radawiec Duży 320A, 21-030 Motycz.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies wykorzystywanych do prawidłowego użytkowania strony www.abckobiety.com. Klient ma możliwość korzystania ze strony www.abckobiety.com bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 6. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.abckobiety.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna sklepu internetowego www.abckobiety.com

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

________________

Miejscowość, data

 

 

_______________________

Imię i nazwisko konsumenta

_______________________

_______________________

Adres

 

 

– Adresat Stec Konrad, Radawiec Duży 320A, 21-030 Motycz e-mail sklep@abckobiety.com

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________

 

 

 

 

________________

Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Regulamin promocji „REJESTRACJA1”

§1

 1. Organizatorem promocji „REJESTRACJA1” jest Konrad Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stec Konrad, NIP 9462309357, Numer REGON 060429647, Radawiec Duży 320A, 21-030 Motycz.

2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym abckobiety.com.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 30 stycznia 2023 roku i trwa nie dłużej jednak niż do dnia 30 grudnia 2023 roku („Okres Promocji”). Okres promocji może zostać wydłużony przez Organizatora.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin sklepu abckobiety.com”).

5. Uczestnik przy rejestracji w sklepie internetowym abckobiety.com i pierwszych zakupach  towaru na stronie www.abckobiety.com, jest uprawniony do otrzymania rabatu w 5% od ogólnej wartości zamówienia powyżej kwoty  40zł , pomniejszającego łączną kwotę brutto zamówienia objętego umową sprzedaży, na podstawie której rabat został przyznany.

6. Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji.

7. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rejestracja uczestnika w sklepie internetowym oraz zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi rabatu, o którym mowa w ust. 2 poniżej powinno nastąpić w Okresie Promocji tj. od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. Przedmiotem umowy sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim mogą być wybrane przez Uczestnika towary dostępne na stronie internetowej www.abckobiety.com, nie objęte inną promocją cenową.

2. Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie Promocji zarejestrowali konto w sklepie internetowym www.abckobiety.com i po raz pierwszy zawarli umowę sprzedaży towaru na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, otrzymają Rabat w wysokości 5% wartość zamówienia, pomniejszający łączną kwotę brutto zamówienia objętego umową sprzedaży, na podstawie której Rabat został przyznany. Z Rabatu można skorzystać wyłącznie jednorazowo.

3. Dla przyznania Rabatu, w momencie składania zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do wpisania kodu promocji: rejestracja1.

4. W przypadku, gdy w koszyku pierwszych zakupów znajdą się wyłącznie produkty dla których rabat jest nie naliczany . - rabat przepada.

5. W ramach jednej umowy sprzedaży, w sposób określony w pkt. 2 Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Rabatu.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.

7. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu www.abckobiety.com

8. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

§3

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§4

1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności za towary oferowane w Sklepie Internetowym abckobiety.com mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: Stec Konrad, NIP 9462309357, Numer REGON 060429647, Radawiec Duży 320A, 21-030 Motycz lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@abckobiety.comz dopiskiem Promocja „REJESTRACJA1”. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§5

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.abckobiety.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia             przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a.     zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

b.    konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

c.        zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

d.    zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

e.     połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.